Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP · NYS Attorney


Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP · NYS Attorney

Name / Company Office Address
Elena Otero Keil
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Marlene Stulbach
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jay A. Neveloff
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Joseph Harold Schwartz
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 6th Ave, New York, NY 10036-2714, United States
Christine Willgoos
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Paul Henry Schoeman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Barry Zvi Herzog
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Howard Todd Spilko
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Stephen Rasch Senie
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Hanna Bradley Chung Seifert
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Tobias B Jacoby
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Eudokia Spanos
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jonathan Mark Wagner
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jennifer Rachel Sharret
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Philip Bentley
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Gregory Curtis Scott
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Meigan P. Serle
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Thomas Moers Mayer
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Michael Joseph Zimmerman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jared Ian Heller
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Daniel Hoffman Michaelson
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Christine Patricia Lutgens
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Natan M. Hamerman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Joshua M. Berman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jamie Anne Porco
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jonathan S. Caplan
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Paul Monroe Ritter
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Aaron Louis Webman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Aakash Bharatkumar Jariwala
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
990 Marsh Rd, Menlo Park, CA 94025-1949, United States
Kevin Michael Moss
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Andrew Mark Friedman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jonathan David Goodman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jamie Deborah Kocis
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Dayna Mitsue Chikamoto
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Cristina Lynn Martinez
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Pierre-matthis Brice Vassili Quin
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Zengguang Huo
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jennifer Michele Klein
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Inge Hindriks
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Kevin Bruce Leblang
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Mae Rose Rogers
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jeffrey S. Trachtman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Daksha Bhatia
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Karen Steinberg Kennedy
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Daniel Michael Eggermann
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jeffrey William Davis
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Randy Lipsitz
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Alexander Benjamin Traum
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Michael Paul Korotkin
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
David Ellis Blabey Jr
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Mark D. Koestler
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Kerri Beth Folb
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Christopher Andrew Davis
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Joel James Pietrzak
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jenny Rose Leon
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Leslie Ann Kroeger
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Benjamin Maxwell Arrow
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Anna Thea Bridge
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Robin Marie Wilcox
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
John Colin Bessonette
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jacqueline Sue Edwards
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Nathan Joseph Hyman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1117 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-6706, United States
Toni L Finger
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Christopher David Hopkins
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Howard Joel Rothman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
James John Moriarty
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Priya K Baranpuria
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Daniel J. Pelletier
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Kenneth Phillip Kopelman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Cheryl Elizabeth Hader
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Nolan James Robinson
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Jeffrey L. Braun
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Sheila Marie Pozon
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
David Zachary Braun
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
John C. Novogrod
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Max Joseph Goldman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Ezra G. Levin
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Philip Michael Guffy
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Ronald Scott Greenberg
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Alan Roy Friedman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Avram Joseph Cahn
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Michael S. Oberman
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Darren Clay Halverson
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Timothea Garland Proctor Letson
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Sara Lefkovitz
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Paul Selver
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Gregory Bruce Sephton
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Maria Teresa Jones
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Thomas Edward Molner
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Gregory Aaron Horowitz
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Daniel Alexander Stewart
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Gilbert Ks Liu
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Deirdre Mary Heffernan
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Julia Lynn Wachter
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Matthew Stuart Dunn
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Sheri Nentin Graniero
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
James Patrick Power
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Matthew Ross Silver
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
Susan Jacquemot
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States
David J. Fisher
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
1177 Avenue of The Americas, New York, NY 10036-2714, United States

Company · NYS Attorney